EN
Zoek
Site map | Login

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Onderwerp: het sluiten van koolstof- en nutriëntenkringlopen, energie- en grondstoffenefficiëntie, grondstoffenintensiteit, resource fingerprinting, koolstof opslag/sequestratie, het reduce-reuse-recycle principle.

De landbouw maakt gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals de bodem, water, mineralen en genetische diversiteit. Daarnaast interageert de landbouw met de natuurlijke omgeving, waarop zij een potentiële impact heeft, die zowel positief als negatief kan zijn. Het is cruciaal om het grondstoffengebruik, de emissies en de impact te kwantificeren en te laten balanceren om een transitie te kunnen maken naar een duurzame bio-economie. Grondstoffenefficiëntie moet worden geoptimaliseerd en de transitie naar de bio-economie is een opportuniteit om onze economie te heroriënteren in de richting van het sluiten van koolstof- en nutriëntenkringlopen.

Huidige ILVO focus

 • Systeem-georiënteerd: levenscyclusanalyse (LCA) van processen vanuit een grondstoffen perspectief, resource fingerprinting, totale grondstoffen consumptie, economisch-ecologische trade-offs, optimale allocatie van middelen en grondstoffen
 • Proces-georiënteerd: grondstoffenefficiënt produceren, optimaal gebruik van bijproducten om nutriënten kringlopen te sluiten, optimale toepassing van secondaire producten uit de bio-economie zoals chitine, compost, biochar, en digestaat van anaerobe vergisting om de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren.

Richting van toekomstig onderzoek

 • Systeem-georiënteerd: co-evolutie van grondstoffen en emissies, evaluatie van verschillende agro-systemen op systeem niveau, opzet en evaluatie van meervoudige valorisatie van gewassen, evalueren en managen van interacties tussen primaire productie en processing, optimalisatie van voldoende productie (sufficiency paradigma), het linken van grondstoffenallocatie met systeem veerkracht
 • Proces-georiënteerd: LCA vanuit een integraal grondstoffen en emissies standpunt. Twee gebieden die vaak niet goed zijn uitgebouwd in ecologische levenscyclus studies zullen worden in rekening gebracht: (a) lange termijn impact op bodemvruchtbaarheid en (b) emissies door landbouw
 • Proces-georiënteerd: Het balanceren van het koolstofgehalte van de bodem versus het risico op nutriënten verliezen door Good Agricultural Practices (GAP) te creëren.

Projecten

 1. Digestaat als uitgangsproduct voor bodemverbeteraars en organische meststoffen
 2. Karakterisatie bodemverbeteraars, nieuwe organische meststoffen en verwerkte mest
 3. Composteren en inkuilen van reststromen
 4. Verduurzamen van teeltsubstraten
 5. Welke factoren zijn doorslaggevend voor een duurzame korrelmaïsproductie?
 6. LCA en een Bodemkwaliteitsindicator voor de Vlaamse landbouwsector
 7. Van gewasresten naar biogas
© Bio-economie | Contact Webmaster.